PRIVACY STATEMENT

CoAm Gaming

CoAm Gaming (hierna te noemen: CoAm) gaat op verantwoorde wijze om met persoonsgegevens. De persoonsgegevens die wij verwerken worden namelijk met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij houden ons aan hetgeen is bepaald in de Algemene Verordening gegevensbescherming en de daaruit voortvloeiende regelgeving.
Bij de verwerking van persoonsgegevens treden wij, CoAm, als verantwoordelijke op.

Dit betekent dat wij:

 • vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken (door middel van deze privacy statement )
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • persoonsgegevens niet doorgeven aan een derde partij, tenzij dit noodzakelijk is om de gevraagde dienst of service te kunnen leveren of wij daartoe wettelijk verplicht zijn;
 • bij het delen van persoonsgegevens met derden afspraken maken om ervoor te zorgen dat deze onder andere niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om persoonsgegevens te verwerken in de gevallen waarin toestemming is vereist;
 • beveiligingsmaatregelen treffen die passend zijn om persoonsgegevens te beschermen en dit ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.

HET VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS IS NIET VERPLICHT.
Uitgangspunt is dat het verstrekken van persoonsgegevens niet verplicht is. Je hebt altijd zelf de keuze of je jouw persoonsgegeven(s) wilt invoeren. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van onze diensten op of via de website is het verwerken van persoonsgegevens door ons noodzakelijk. Als de invoer van gegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven:

 • welke gegevens noodzakelijk zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken en daarom verplicht moeten worden ingevuld;
 • welke gegevens optioneel kunnen worden verstrekt.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
Bij het aanbieden van diensten en functionaliteiten op de website kunnen wij persoonsgegevens verwerken. Het verzamelen van deze persoonsgegevens gebeurt in verschillende categorieën, namelijk:

 • naam
 • contactgegevens
 • e-mailadres
 • Telefoonnummer

Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld bij ons bekend zijn, omdat je het contact formulier op de website hebt ingevuld.
Jouw gegevens kunnen door ons worden gecombineerd met gegevens die zijn verzameld in het kader van het gebruik van verschillende van onze diensten. Zo kunnen wij bijvoorbeeld de door jou ingevoerde gegevens combineren met de gegevens die wij hebben verkregen door het gebruik van cookies op onze websites. Op basis van die gegevens kunnen wij een profiel opstellen, zodat wij je beter van dienst kunnen zijn en de inhoud van deze producten en diensten (onder andere websites en apps) nog beter op jouw interesses af kunnen stemmen. Indien je bezwaar hebt tegen het uitwisselen en combineren van jouw persoonsgegevens kun je dit bij ons melden (zie ‘Contact’ voor de contactgegevens).

DELEN EN BEKENDMAKEN VAN PERSOONSGEGEVENS
In principe delen wij geen gegevens met derden, echter in speciale gevallen kunnen wij, zonder jouw toestemming daarvoor, persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Denk hierbij aan rechtmatige verzoeken van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van onze diensten te garanderen.

BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS
Wij bewaren jouw persoonsgegevens in beginsel zo lang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

BEVEILIGING
Wij willen je in dit privacy statement informeren over het privacy beleid en de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de persoonsgegevens die worden verzameld. Denk bij persoonsgegevens bijvoorbeeld aan naam, geboortedatum of e-mailadres. Deze privacy statement is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens met bovengenoemde doeleinden.

Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau dat voldoet aan de wettelijke verplichtingen. Wij dragen er zorg voor dat de verwerking van persoonsgegevens gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Tevens zullen wij conform de wettelijke verplichting voldoen aan de meldplicht bij een inbreuk op jouw persoonsgegevens.

INZAGE, WIJZIGING EN VERWIJDERING VAN PERSOONSGEGEVENS
Wij zijn van mening dat het belangrijk is om transparant te zijn over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Met dit privacy statement willen wij daar een bijdrage aan leveren. Binnen de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan c.q. verwerken, heb je bepaalde rechten, namelijk:

 • dat CoAm inzage verschaft in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
 • dat CoAm jouw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden verwijdert;
 • dat CoAm jouw persoonsgegevens die onvolledig zijn aanvult;
 • dat CoAm persoonsgegevens overdraagt aan derden.

Wij nemen alle verzoeken in overweging en binnen een redelijke termijn voorzien wij je van een antwoord. Mochten wij besluiten jouw verzoek niet te honoreren, dan zullen wij je daarvan op de hoogte brengen. Wij kunnen bij een verzoek vragen om meer informatie, zodat wij jouw identiteit kunnen vaststellen.

Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

MINDERJARIGEN
De diensten die door ons worden aangeboden zijn niet bedoeld voor minderjarigen. Wanneer we informatie ontvangen van iemand die jonger dan 18 jaar is, houden we het recht om deze informatie te verwijderen.

CONTACT
Mocht je naar aanleiding van deze privacy statement nog vragen hebben, dan kun je ons bereiken door middel van:

 • e-mail: info@coamgaming.nl
 • website: www.coamgaming.nl
 • Hoofdkantoor: Computerweg 39 3821AA Amersfoort
 • Telefoon:033-4551200

WIJZIGEN VAN HET PRIVACYSTATEMENT
Wij behouden ons het recht voor deze privacystatement aan te passen. We adviseren je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

TOP